FAQ

Algemene voorwaarden

Art.1 Aanmelding lidmaatschap & betaling
a. Voor het afsluiten van een lidmaatschap bij Healthclub Enjoy dient men het inschrijfformulier compleet in te vullen en persoonlijk af te geven bij onze receptie. Het verschuldigde inschrijfgeld en aankoop van de ledenpas dienen bij inschrijving te worden voldaan. De startdatum van het lidmaatschap wordt bepaald door de datum op het inschrijfformulier.
b. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
c. De maandelijkse contributie van het jaarabonnement en halfjaarabonnement wordt via automatisch incasso rond de 26e van de maand geïncasseerd van het door u opgegeven rekeningnummer.
Het kwartaalabonnement per 3 maanden geïncasseerd.
d. Wanneer de maandelijkse contributie niet op tijd is betaald, door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of stronering of ander reden, zullen wij á €5,- administratiekosten per achterstallige maand in rekening brengen. Wij zullen een nieuwe poging tot incasseren doen rond de 26e van de maand.
e. De Healthclub Enjoy ledenpas kan worden geblokkeerd en toegang tot de trainingsruimte kan worden geweigerd wanneer er niet aan de betalingsplicht wordt voldaan.
f. Wanneer het openstaande bedrag zoals vermeld in de gestuurde betalingsherinneringen niet worden betaald, er niet voldoende wordt betaald of het bedrag wordt gestorneerd na de nieuwe poging van incasso, zullen wij een incassobureau inschakelen. De daarbij komende kosten zijn voor rekening van het lid.

Art.2 Ledenpas & registratie
a. Tijdens het eerste bezoek ontvangt u de Healthclub Enjoy ledenpas welke verplicht gebruikt moet worden voordat u toegang krijgt tot de sportruimte.
Het gebruik van deze ledenpas is voor onze registratie en uw veiligheid. Onder ledenpas kunnen wij u geen toegang verlenen tot de sportruimte.
b. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas. Het gebruik van de ledenpas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
c. De ledenpas blijft eigendom van Healthclub Enjoy en dient bij beëindiging van het lidmaatschap te worden ingeleverd bij onze receptie. Er vind geen restitutie plaats.

Art.3 Lidmaatschapsduur, stopzetten & beëindiging
a. Het lidmaatschap wordt na de eerste contractperiode (3/6/12mnd) omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, indien deze niet schriftelijk vooraf wordt opgezegd. Er geld een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Het opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren door middel van het invullen van het uitschrijfformulier aan de receptie, het sturen van een email naar info@healthclubenjoy.nl of via aangetekend schrijven.
b. Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten.
c. Bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname kan men het lidmaatschap bevriezen. Dit kan alleen bij inlevering van een verklaring van de behandelende arts of specialist. Verklaringen van andere partijen worden niet geaccepteerd. Bewijs van “geen-verklaring” ondertekend door arts worden niet geaccepteerd.
d. Healthclub Enjoy behoudt zich het recht voor om bij het lidmaatschap te beëindigingen na ernstige schending van onze huisregels of onaanvaardbaar gedrag. Er vind geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.
e. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk indien u een ander woonadres krijgt op meer dan 15 kilometer van Healthclub Enjoy. Dit kan uitsluitend aangenomen worden met bewijsgrond een officieel document “inschrijving gemeente” van uw nieuwe woonplaats. Indien u verhuisd binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch kan het abonnement omgezet worden naar vestiging “Flash Gym” en is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Art.4 Openingstijden & lestijden
a. Healthclub Enjoy behoudt zich het recht voor om de openingstijden en lestijden van groepslessen te wijzigingen.
b. Tijdens officiële en erkende feestdagen behoudt Healthclub Enjoy zich het recht voor om te sluiten zonder dat de contributie wordt verminderd of restitutie plaats vindt.

Art.5 Aansprakelijkheid
a. Het lid is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Healthclub Enjoy.
b. Healthclub Enjoy, directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Healthclub Enjoy, directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d. Bij diefstal of vernieling van eigendommen van Healthclub Enjoy doen wij aangifte bij de politie.

Art.6 Overige bepalingen
a. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Healthclub Enjoy beoordeeld en beslist.
b. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Healthclub Enjoy gebruikt.
Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
c. Healthclub Enjoy is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigingen.
Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene grond art.3 a van deze algemenen voorwaarden wordt verlengd.
d. Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness)advies. Wij kunnen immers alleen van een (fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Healthclub Enjoy dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Healthclub Enjoy zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Healthclub Enjoy geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door onder de tekst ‘ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens als hiervoor bedoeld’, onder aan de voorzijde van dit formulier uw handtekening te plaatsen.

Huisregels

Ieder lid van Healthclub Enjoy dient zich bij binnenkomst te melden bij de receptie, waarna de ledenpas wordt gescand en het bezoek wordt geregistreerd. Ieder lid dient te allen tijde de instructies van medewerkers van Healthclub Enjoy op te volgen.
Het gebruik en/of verhandelen van sportstimulerende middelen is verboden. Het niet naleven van deze regel resulteert in directe beëindiging van het abonnement.  et gebruik van de kluisjes is op eigen risico. Healthclub Enjoy is niet verantwoordelijk voor verdwijning van/o beschadiging aan uw eigendommen.
Tassen, jassen en andere toebehoren mogen niet naar de trainingsruimte worden meegebracht. Deze kunnen worden opgeborgen in een kluisje of in de kleedruimten.
Bidons en afsluitbare plastic flesjes mogen in de trainingsruimte worden gebruikt.
Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
Het vertonen of downloaden van obsceen beeldmateriaal via de WiFi verbinding van Healthclub Enjoy is niet toegestaan.

Gedrag tijdens het sporten
Het is niet toegestaan andere sporters lastig te vallen.
Luidruchtig gedrag en ongepaste taal zijn niet toegestaan.

Gebruik trainingsmaterialen
Losse gewichten en toebehoren moeten tussen de sets worden neergelegd  op de vloer. Gooien of laten vallen van deze spullen is niet toegestaan.
Losse gewichten dienen na gebruik te worden teruggelegd in de rekken.
Het is niet toegstaan meerdere toestellen tegelijk te gebruiken of onnodig lang te bezetten.
Van ieder lid wordt verwacht dat men de machines, toestellen, losse gewichten en toebehoren gebruikt zoals deze bedoeld zijn.
Het opzettelijk verkeerd gebruiken of beschadigen hiervan is niet toegestaan en eventuele schade zal verhaald worden op de sporter.

Sportkleding en hygiëne 
Van iedere sporter wordt verwacht dat men schone en complete sportkleding gaat sporten: d.w.z. t-shirt. sportbroek en sportschoeisel. Sporten op slippers, blote voeten, sokken of andere schoenen is niet toegestaan. Het gebruik van een handdoek in de fitnessruimte is verplicht, deze moet worden neergelegd op het toestel.
Het dragen van mutsen of andere hoofdbedekking is niet toegestaan, een pet of cap echter wel.

Ik ben geblesseerd en lig er voor een lange tijd uit wat nu?

Bij langdurige blessure, ziekte of ziekenhuisopname kan het abonnement worden bevroren. Wilt u het abonnement laten bevriezen? Hiervoor hebben wij een verklaring nodig van een arts of specialist. Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen via de mail (info@healthclubenjoy.nl) of op de locatie van Healthclub Enjoy met een uitschrijfformulier.

Vanaf welke leeftijd kan ik komen sporten bij Healthclub Enjoy

De minimumleeftijd die wij hanteren is 16 jaar, dit met toestemming van een ouder of voogd.

Moet ik mezelf inschrijven voor de groepslessen?

U kunt op dit moment alleen reserveren voor groepslessen die buiten gegeven worden. Klik hier om door te gaan naar het reserveringssysteem

Corona FAQ

Vanaf 19 mei zijn onze deuren weer geopend. Voor alle regels en opmerkingen rondom de heropening kunt u hier lezen!

Staat u vraag er niet bij of is u vraag niet beantwoord? Twijfel niet om met ons in contact te komen via 073- 52 11 756, via info@healthclubenjoy.nl of via een bericht op de website www.healthclubenjoy.nl/contact.